ΕΦΤΙΑΞΑ FORUM. ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΗ ... http://greekdownloads.forump.net/forum
'Create

Σάββατο, 18 Απριλίου 2009

Οδηγός χρήσης του OpenOffice.org (PDF)

Κατάλογος περιεχομένων
1. Εισαγωγή – Γενικά .................................................. ................7
1.1 Δημιουργία Εγγράφων.......................................... .....................10
1.1.1 Δημιουργία εγγράφων από πρότυπο........................................... ..........11
1.2 Άνοιγμα εγγράφων.......................................... .........................12
1.3 Αποθήκευση εγγράφων.......................................... ....................13
1.4 Επιλογές.......................................... .............................. ..........14
1.4.1 Άνοιγμα / Αποθήκευση........................................ .............................. 4 1
1.4.2 Διαδρομές Αρχείων........................................... .............................. .. 5 1
1.5 Αυτοματισμοί...................................... .............................. .......17
1.5.1 Μετατροπέας εγγράφων .................................................. ..................17
2. Επεξεργασία Κειμένου.......................................... ...................21
2.1 Γραμμές εργαλείων......................................... ..........................22
2.2 Μορφοποίηση χαρακτήρων............................. .................. ..........23
2.3 Μορφοποίηση παραγράφων.......... .................. .................. ..........29
2.4 Γραφικά, Πίνακες και Πλαίσια........................................... ...........39
2.4.1 Κοινές ρυθμίσεις......................................... .............................. ........41
2.4.1.1 Αναδίπλωση κειμένου.......................................... .........41
2.4.1.2 Θέση αντικειμένου...................................... .................43
2.4.1.3 Υπερ-σύνδεση (Hyperlink)....................................... ......44
2.4.1.4 Αντιστοίχηση Μακροεντολών...................................... ...45
2.4.2 Ειδικές ρυθμίσεις για τους πίνακες........................................... ............45
2.4.2.1 Ροή Κειμένου .................................................. ...........46
2.4.2.2 Πίνακας .................................................. ...................46
2.4.2.3 Στήλες............................................ ...........................48
2.4.3 Ειδικές ρυθμίσεις για τα πλαίσια........................................... ............... 49
2.4.3.1 Στήλες (Columns)..................... .............. .............. .......49
2.4.3.2 Πρόσθετα (Options)......................................... ............50
2.4.4 Ειδικές ρυθμίσεις για τα γραφικά........................................... ..............51
2.4.4.1 Πρόσθετα (Options)......................................... ............51
2.4.4.2 Γραφικό (Graphics)........................................ ..............52
2.4.5 Γραμμές αντικειμένων...................................... .............................. ....52
2.4.5.1 Γραμμή γραφικών αντικειμένων.....................................5 2
2.4.5.2 Γραμμή αντικειμένων πλαισίων......................................53
2.5 Μορφοποίηση σελίδων........................................... ....................54
2.5.1 Σελίδα .................................................. .............................. ............54
2.5.2 Κεφαλίδα (Header), Υποσέλιδο (Footer).......................................... .....55
2.5.3 Φόντο (Background), Περίγραμμα (Borders), Στήλες (Columns)..............57
2.6 Αρίθμηση και Κουκίδες.......................................... ....................58
2.6.1 Επιλογή κουκίδας ή αρίθμησης......................................... ...................58
2.6.1.1 Κουκίδες.......................................... ..........................58
2.6.1.2 Γραφικά ............... ................... .......... ................... .....59
2.6.1.3 Στυλ Αρίθμησης......................................... .................60
2.6.2 Διάρθρωση......................................... .............................. ................61
2.6.3 Θέση.............................................. .............................. ...................62
2.6.4 Επιλογές.......................................... .............................. ..................63
2.7 Καλές πρακτικές......................................... .............................. 65
2.7.1 Συγχώνευση Αλληλογραφίας..................................... ......................... 65
2.7.1.1 Δημιουργία της προέλευσης δεδομένων...........................66
2.7.1.2 Δημιουργία της Πρότυπης Επιστολής............... ................ 67
2.7.1.3 Συγχώνευση........................................ .......................68
2.7.1.4 Συμβουλές για τη σελιδοποίηση της Αλληλογραφίας..........69
2.7.1.4.1 Πως μπορείτε να ελέγξετε τη σελιδοποίηση της πρότυπης
επιστολής σας ; .................................................. ...............69
2.7.1.4.2 Πως να αποφύγετε τις κενές γραμμές διευθύνσεων;....70
2.7.2 Χρήση Στυλ.............................................. .............................. ..........70
2.7.2.1 Στυλίστας................. ................................. ................. 70
2.7.2.2 Εφαρμογή Στυλ.............................................. .............71
2.7.2.3 Τροποποίηση Στυλ .................................................. ....71
2.7.2.4 Δημιουργία Στυλ.............................................. ...........72
2.7.2.5 Διαγραφή Στυλ.............................................. .............73
3. Υπολογιστικό φύλλο............................................. ..................75
3.1 Διαχείριση φύλλων εργασίας.......................................... ............76
3.1.1 Εισαγωγή.......................................... .............................. .................76
3.1.2 Διαγραφή.......................................... .............................. ................ 77
3.1.3 Μετονομασία....................................... .............................. ...............77
3.2 Χαρακτηριστικά φύλλου εργασίας........................ ................ ........78
3.2.1 Κελιά – Γραμμές – Στήλες............................................ ...................... 78
3.2.2 Εισαγωγή στοιχείων......................................... .............................. ... 8 7
3.2.2.1 Ανάλυση Εισαγωγής .................................................. ..79
3.2.3 Μορφοποίηση κελιών............................................ .............................7 9
3.2.3.1 Αριθμοί........................................... ...........................79
3.2.3.2 Γραμματοσειρά..................................... .......................80
3.2.3.3 Εφέ χαρακτήρων........................................ .................81
3.2.3.4 Στοίχιση..................... ............. .............. .............. .......81
3.2.3.5 Προστασία κελιού............................................ ............82
3.2.3.6 Περίγραμμα – Φόντο .................................................. .83
3.2.4 Συγχώνευση κελιών............................................ .............................. 83
3.2.5 Τροποποίηση διαστάσεων στηλών και γραμμών (κελιών)........................84
3.3 Συναρτήσεις....................................... .............................. ........86
3.3.1 Ενδεικτική μαθηματική συνάρτηση......................................... ............. 88
3.3.2 Ενδεικτική Λογική Συνάρτηση......................................... ....................89
3.3.3 Ενδεικτική στατιστική συνάρτηση......................................... ...............90
3.3.4 Αντιγραφή συναρτήσεων....................................... .............................9 0
3.3.4.1 Σχετική αναφορά........................................... ..............91
3.3.4.2 Απόλυτη αναφορά........................................... .............92
3.4 Ταξινόμηση........................................ .............................. ........93
3.5 Σχεδιαγράμματα.................................... .............................. .....95
3.5.1 Δημιουργία........................................ .............................. .................95
3.5.1.1 Περιοχή δεδομένων......................................... .............95
3.5.1.2 Τύπος γραφήματος........................................ ..............96
3.5.1.3 Παραλλαγή γραφήματος ..............................................97
3.5.1.4 Τίτλοι γραφήματος................. .......... ........... ........... ......98
3.5.2 Τροποποίηση....................................... .............................. ............... 8 9
3.5.2.1 Αλλαγή μεγέθους .................................................. ......98
3.5.2.2 Αλλαγή περιεχομένου......................... .......................... 98
3.5.2.3 Αλλαγή στοιχείων δεδομένων........................................9 9
3.5.2.4 Αλλαγή μορφής διαγράμματος...................................... .99
3.5.2.5 Αλλαγή κλίμακας αξόνων............................................ ..99
4. Σχεδίαση.......................................... .............................. .....101
4.1 Μορφή Σελίδας........................... ................. .................. .........102
4.1.1 Σελίδα............................................ .............................. .................102
4.1.2 Φόντο............................................. .............................. .................103
4.2 Σχεδίαση ανυσματικών γραφικών.......................................... ....105
4.2.1 Εστίαση........................................... .............................. ................ 105
4.2.2 Κείμενο........................................... .............................. .................106
4.2.3 Ορθογώνιο......................................... .............................. ..............107
4.2.4 Έλλειψη........................................... .............................. ................108
4.2.5 Αντικείμενα 3Δ .................................................. .............................1 09
4.2.6 Καμπύλη........................................... .............................. ...............109
4.2.7 Γραμμές και βέλη .................................................. ......................... 110
4.2.8 Συνδέσεις .................................................. .............................. ..... 10
1
4.3 Μορφοποίηση αντικειμένων...................................... ................112
4.3.1 Θέση και Μέγεθος........................................... .............................. .. 113
4.3.1.1 Θέση .................................................. .....................113
4.3.1.2 Μέγεθος .................................................. ................114
4.3.1.3 Περιστροφή........................................ .......................115
4.3.1.4 Λοξά / Ακτίνα γωνίας ......................... ........................ 116
4.3.2 Στοίχιση - Κατανομή .................................................. .....................117
4.3.2.1 Στοίχιση.......................................... .........................117
4.3.2.2 Κατανομή .................................................. ..............118
4.3.3 Ομαδοποίηση / Απομαδοποίηση..................................... .................... 119
4.4 Επεξεργασία χαρτογραφικών γραφικών......................................121
5. Παρουσιάσεις...................................... .............................. ...123
5.1 Δημιουργία Παρουσίασης....................................... ...................124
5.1.1 Τύπος παρουσίασης....................................... .............................. .... 124
5.1.2 Πρότυπο σελίδας........................................... .............................. ....125
5.1.3 Επιλογή αλλαγής διαφανειών........................................ ....................126
5.1.4 Βασικές ιδέες............................................. .............................. .......127
5.2 Σελίδες........................................... .............................. .........129
5.2.1 Διάταξη σελίδων........................................... .............................. .... 30 1
5.2.2 Προβολή σελίδων........................................... .............................. ...131
5.3 Παρουσίαση Οθόνης............................................ ....................133
5.3.1 Αλλαγή διαφάνειας........................................ .............................. ....134
5.3.2 Εφέ και αλληλεπίδραση..................................... .............................. .136
5.3.3 Δυνατότητες εκτύπωσης......................................... ..........................136

DOWNLOAD:
http://rapidshare.com/files/52832120/OpenOffice_Guide-Full-V1.zip

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε κόσμιο επίπεδο.
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια πρέπει να περάσουν από έγκριση για να εμφανιστούν.

Translate this page